WARUNKI HANDLOWEDostawca ma na celu, poprzez partnerską  współpracę z Dystrybutorem zapewnić pełną i profesjonalną obsługę w zakresie dystrybuowanych  towarów.

Dystrybutor wspólnie z Dostawcą  na warunkach zawartych w niniejszej umowie zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w zapewnieniu wysokiego poziomu obsługi klienta podczas realizacji wspólnych zamierzeń i celów.

 

Sprzedaż odbywa się na podstawie zamówień składanych  przez Dystrybutora

 Dystrybutor  winien dążyć do utrzymania w bieżącej ofercie sprzedaży pełnego asortymentu towarów Dostawcy.

 

W przypadku zamówień realizowanych z magazynu Centralnego Dostawcy zlokalizowanego w Kołobrzegu, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć towar w uzgodnionym terminie na własny koszt, jeżeli wartość netto zamówionego towaru przekracza 400 PLN (czterysta PLN)

 

Dystrybutor zobowiązany  jest  do  dokonania  płatności  na  rzecz  Dostawcy  w  terminie ustalonym w umowie dystrybucyjnej.

 

Za  wykonanie  zobowiązania   Dystrybutora  przyjmuje   się  datę  wpłaty  kwoty  zadłużenia

do kasy Dostawcy lub uznanie tą kwotą rachunku   bankowego  Dostawcy.

 

W  przypadku  opóźnienia  płatności  Dystrybutor  zobowiązany  jest  do  zapłaty  odsetek  ustawowych.

W  przypadku  zwłoki  w  zapłacie przekraczającej   30  dni  egzekucja  roszczeń  Dostawcy  zostanie  zlecona  Kancelarii    Prawnej   P.Szafer  i  A. Dzieciątkowski  na  koszt  Dystrybutora.

 

W przypadku zgłoszenia reklamacji na towar zakupiony u Dostawcy, Dystrybutor  ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Dostawcę i postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną ustaloną z Dostawcą

 

Dystrybutor  oświadcza, że  jest  upoważniony  do  otrzymywania  faktur  VAT

 

 

Dystrybutor zobowiązuje się do prowadzenia aktywnej działalności wśród swoich odbiorców mającej na celu intensyfikację sprzedaży wszystkich grup asortymentowych oferowanych  przez Dostawcę.

Dostawca w ramach niniejszej umowy zezwala Dystrybutorowi na posługiwanie się swoim znakiem firmowym.

 

Strony traktują wszelkie informacje techniczne, handlowe lub inne niedostępne publicznie a dotyczące drugiej strony, jako poufne i zobowiązują się do utrzymania ich w tajemnicy zarówno w okresie trwania niniejszej umowy jak i po jej rozwiązaniu.

Feedback